Dotaz ??? | Moje těhotenství.cz

Dotaz ???

Obrázek uživatele Meg1

  Ahojky, potřebuju vaši odbornou pomoc. Jedu zpátky do Čech a zjišťuju jaké si mám zařídit papíry k přídavkům, ale teď mě napadlo, že ani nevím co je co. Takže jaký je rozdíl mezi PŘÍDAVKY NA DÍTĚ a RODIČOVSKÝM PŘÍSPĚVKEM a kolik jsou. Děkuji za všechny odpovědi. Smile

  Komentáře

  Obrázek uživatele Meg1

  díky Smile

  Obrázek uživatele Blue Jane

  Není zač, jen jeden technický poznatek... jestli tvůj muž vydělává aspon průměrný plat, tak na přídavky nebudete mít ani nárok... já byla sama se dvěma dětma v pubertě a pokud jsem se všemi příjmy měla víc jak 16500, tak jsem nedostala nic... ale rodičák není omezen výší příjmů, takže ten bys měla dostat...

  Obrázek uživatele Meg1

  tak to je dobré vědět, no já si budu žádat stejně jenom o rodičák. I tak to bude zajímavé jestli mi ho vůbec dají....

  Obrázek uživatele Blue Jane

  Rodičovský příspěvek

  Právní úprava účinná od 1. ledna 2008
  Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.
  Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte.
  Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výších daných v pevných měsíčních částkách:
  zvýšená výměra 11 400 Kč,
  základní výměra 7 600 Kč,
  snížená výměra 3 800 Kč.
  Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
  „rychlejší čerpánírodičovského příspěvku“ – po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den,
  „klasické čerpání rodičovského příspěvku“ - po PPM v základní výměře 7600 Kč do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  „pomalejší čerpání rodičovského příspěvku“ - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.
  O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři:
  o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (doba pobírání PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, je sjednocena pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude náležet pouze po porodu vícerčat),
  o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.
  Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.
  Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíci věku dítěte) Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani v případě, že se rodiče v pobírání rodičovského příspěvku střídají.
  U zdravotně postižených dětí má rodič nárok nejdříve ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého nebo po skončení čerpání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na to, jakou možnost čerpání rodičovského příspěvku zvolil před posouzením zdravotního stavu dítěte.
  Nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře náleží i v případech, kdy dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě není nejmladším dítětem v rodině, pokud by jinak náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené výměře anebo by nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině již nebyl. Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého.
  Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není, v následujících situacích:
  dítě se narodilo,
  rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  dítě dovršilo věk 2, 3, 4 nebo 7 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek
  dítě nebo rodič zemřeli,
  rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
  Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku s výjimkami dále uvedenými. Rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
  dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci,
  dítě, které dovršilo 3 léta věku, navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo 5 dní v kalendářním měsíci,
  dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a dítě školního věku navštěvuje základní školu speciální v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.
  Příjem rodiče není sledován. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace.
  Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li nižší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
  Rodičovský příspěvek se snižuje na polovinu, jestliže dítěti, o které rodič pečuje a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, je přiznán příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.
  Pro přiznání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy od 1. ledna 2008 je nutno podat žádost na příslušném úřadě státní sociální podpory a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Rovněž rodiče, kteří mají na rodičovský příspěvek nárok v prosinci 2007, musí pro výplatu rodičovského příspěvku od ledna 2008 podat novou žádost a doložit všechny rozhodné skutečnosti potřebné pro posouzení nároku podle nové právní úpravy.
  Pro nárok na rodičovský příspěvek z titulu péče o děti narozené před datem účinnosti nového zákona, tj. před 1. lednem 2008, platí následující:
  rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší prvního rozhodovacího momentu (22 týdnů plus následující kalendářní měsíc), se může rozhodnout mezi rychlejším, klasickým či pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku,
  rodič pečující o dítě, které 1. ledna 2008 věkem převýšilo první rozhodovací moment, ale je mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku,
  rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře 3 800 Kč do 4 let věku dítěte,
  rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

  Obrázek uživatele Blue Jane

  Podmínky nároku na přídavek na dítě
  Přídavek na dítě je hlavní dávkou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, který slouží k částečnému krytí nákladů, souvisejících s výchovou a výživou dítěte. Tato dávka patří mezi testované dávky. Je to dávka dítěte, proto se v rámci hodnocení plnění podmínek nároku i výše dávky zkoumá příjem dítěte a rodiny, tj. i příjem společně posuzovaných osob.

  Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě. K tomuto dítěti se rovněž posuzují podmínky nároku. Za nezletilé nezaopatřené dítě podává žádost o přídavek na dítě jeho zákonný zástupce.

  Přídavek na dítě náležející zletilému (od 18 let věku) nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy dítě dosáhlo zletilosti. Nezaopatřené dítě může nabýt zletilosti i dnem uzavření manželství. Pokud zletilé nezaopatřené dítě není způsobilé k právním úkonům, vyplácí se přídavek na dítě jeho zákonnému zástupci.

  Je-li oprávněnou osobou dítě nezletilé, vyplácí se přídavek na dítě tomu, kdo ho má v přímém zaopatření (tj. osobně o dítě pečuje). Nejčastěji jsou to rodiče, ale může to být osoba, která má dítě v pěstounské péči, nebo osoba, které bylo svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu.

  Pro účely zákona o státní sociální podpoře se za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů považuje:

  rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče;
  rozhodnutí soudu o osvojení dítěte;
  rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně právní ochranu dětí o péči budoucího osvojitele o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení (změna - rozhoduje OkÚ);
  rozhodnutí soudu o ustanovení občana opatrovníkem (poručníkem);
  rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče;
  rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně právní ochranu dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem;
  rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě.
  V praxi mohou nastat případy, kdy kromě standardní situace poskytování přídavku na dítě žijící v rodině rodičům nebo osobám nahrazujícím rodiče může podmínku přímého zaopatření splňovat i více osob. V tomto případě zákon ukládá těmto osobám, aby se dohodly, komu má být přídavek na dítě vyplácen. Jestliže k této dohodě nedojde, o příjemci přídavku rozhodne okresní úřad, v jehož pravomoci je rozhodnutí o poskytnutí přídavku na dítě. Tento úřad by měl zvážit okolnosti případu a určit podle konkrétních podmínek osobu, které se bude dávka vyplácet.

  V případech, kdy je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládež, je přídavek na dítě vyplácen podle této zásady:

  náleží vždy ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, bez ohledu na důvody, pro které bylo dítě v ústavu umístěno;
  náleží osobě, která má dítě, jemuž tento přídavek náleží, v přímém zaopatření, po dobu, po kterou doba pobytu nezletilého nezaopatřeného dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež byla přerušena na dobu zahrnující celý kalendářní měsíc, přičemž přídavek na dítě této osobě vyplatí ústav (zařízení).
  Výše přídavku na dítě je zákonem stanovena za kalendářní měsíc pro rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Výše přídavku je stanovena pevně pro dítě dle dané věkové skupiny, ve které se nachází.

  Nárok na přídavek (§ 17 zákona č.117/1995 Sb.) na dítě má nezaopatřené dítě:

  Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Změna výše přídavku na dítě od 1. ledna 2008 v Kč měsíčně při rozhodném příjmu v násobcích životního minima
  do 2,4 ŽM
  do 6 let 500
  od 6 do 15 let 610
  od 15 do 26 let 700

  Mohu být těhotná?

  Zdravím, s přítelem jsme měli nechraneny styk a druhý den potom, mě začalo bolet v podbrisku. Stalo se to asi před 3 týdny a bolí to...

  vitamíny v těhotenství

  Ahoj maminky chci se zeptat brali jste nějaké vitamíny v těhotenství? V lékárně...

  Lucka

  Ahojte holky mám prosbicku je to asi divné ale moje malinka teď 19.5 bude mít 3 měsíce a chce si strašně sedat otáčí se na bok a chce do...

  Menstruace po sterilizaci

  Zdravím ženy, tento dotaz je na ženy po sterilizaci, jsem po třech SC a následné sterilizaci, po roce menstruace se mi můj cyklus...

  Koupim azalia

  Ahoj nemate nekdo doma zbytecne par platicek ha Azalia, dekuji za nabidky. Lenka

  dobrou noc,malej v brisku zacina zase radit,tak si pujdu lehnout,a pokusim se chvilku vyspat,kdyz me malej necha.mam pro nej nachystanou uplatu piskoty a kakao :a\|: :hu: .treba to zabere. Mimčo s dudlíkem

  Ahojte...chjo, mám tu pocit, že všichni tak všechnon víte, já jsem v polovině těhotenství a nevím vůbec nic:(...absolutně netušim, že jsou pleny jedničky a dvojky..jsem celá nesmělá, když jdu do dětskýho se podívat na nějaké věci pro mimi, pořád nějak nemam srovnané, co vlastně potřebuju, jak mam vybrat postýlku, podle čeho vybrat kočáre

  těhulky,maminky a mimísci,nás dnes čekají další ozvy miminka.doufám,žebude vše v pořádku.už se nám to krátí.jak jste dnes spaly?a jaké byly sny?

  Všem přeji dobré ránko. Konečně se mohu pochlubit s novým přírůstkem do rodiny. Terezka narozena 12.6.08 ve 20:40, 50cm a 3,45kg. Všem přeji jenom samou radost ze svých miminek. Kesi

  Dobre rano holky,tak uz jsem nervozni z prohlidky,takze tlak bude asi vysoky Sad V noci jsem spala dobre po dlouhe dobe,tak aspon neco.Pisnu az se vratim z prohlidky.......

  tak jsem asi magor, slo mi to a ted uz zas ne - jak sem vlozit foto?!?!?!

  posilam pro inspiraci - super clona na okno do auta pro mimi

  od samého začátku mi Jurášek zvrací,přidávám mu tudíž do sunaru nutritin(zahušťovadlo)ale zdá se mi že už nezabírá ani to,včera vyzvracel snad úplně všechno,dneska ráno to samé(hotové gejzíry),má zvýšenou teplotu 38 v konečníku,a průjem,ale teplota a průjem je zřejmně od zubů,jedu do Varů vyhledat nějakého odborníka,ale přesto mně zajímá jestli s tím má někdo zkušenosti,děkuju za každou radu Iv

  Tak jak jste se vyspaly? No u nás se dneska vstávalo velice brzy Sad , Kačenka byla vzhůru už od pěti a já jsem z postele vylezla v šest. Takže mám převlečené postele, pověšenou jednu pračku, druhá už se pere, umyté nádobí ze včerejška a naložené masíčko na oběd :qu: .

  Ahoj holky přdem vás mocinky zdravím a doufám,že sevám i mimískům mocinky daří.Chtěla jsem se zeptat maminek co už léčily u svych prdolků moučnivku v pusince za jak dlouho to zmizlo?My to máme asi týden a stale to nemizí chuděrka moje když ji mažu gentialkou tak se jí to,ale vůbec nelíbí.Děkuji a přeji krásný sluníčkový den